Koppling till kursplaner 4-6

Här är förslag på koppling till kursplaner i projektet ”Piffa upp skolans toaletter”.

 

Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den. (Hur renas avloppsvatten?)
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel. (Vad händer med kroppen om man ”håller sig i fem timmar?”)
 • Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funk­tion och samverkan. (Hur fungerar vårt matspjälkningssystem?)
 • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi. (Diverse filmer om reningsverk etc.)
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Plane­ring, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
  (Dokumentera med hjälp av digitala hjälpmedel, skapa tabeller och diagram – analogt och digitalt.)

 

Kemi

 • Vattnets egenskaper och kretslopp. (Hänger ihop med biologi och rening av produkter. Vad händer om vi häller lacknafta i toaletten och spolar? Kemisk rening av avloppsvatten, vilka kemikalier används?)
 • Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på miljön och människan samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. (Vad behöver vi för att leva? Vad blir restprodukterna av det vi äter/dricker? Vad innehåller dessa restprodukter?)
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Plane­ring, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller. (Dokumentera med hjälp av digitala hjälpmedel, skapa tabeller och diagram – analogt och digitalt.)

 

Teknik

 • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sam­man­foga­de med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. (Hur fungerar en toalettstol/vattenkran?)
 • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exem­pel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta. (Hur fungerar et avloppssystem? Kan vi spola ner vad som helst i toaletten?)
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö. (Varför har man valt koppar som vattenledningsrör? Varför inte järn?)
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och mått­angi­vel­ser, ord samt fysiska och digitala modeller. (Skapa skisser/ritningar över toaletten.)
 • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer. (Bygg din egen toalett i en skokartong. Använd rätt skala – se matematik.)

 

Svenska

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, be­grepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt. (Att läsa texter kopplade till avlopp, vattenrening etc.)
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verk­tyg. (Använda digitala verktyg för att skapa presentationer/texter som är multimodala, och därmed är tillgängliga för alla.)
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i upp­slags­böcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet. (Söka fakta om vattenreningsverk, avlopp, olika yrken etc.)
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt för­hållningssätt. (Viktigt att faktan man hämtar kommer från fler ställen än ett.)

 

Matematik

 • Grundläggande geometriska två- och tredimensionella objekt samt deras egen­skaper och inbördes relationer.  (En toalett har många geometriska figurer i sig. Vilka kan du hitta på ”din” toalett?)
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska fi­gurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. (Bygg din toalett av en skokartong.)
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska fi­gurer kan bestämmas och uppskattas. (Räkna ut area, omkrets och eventuellt skala (utmaning på 4-6).)
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vin­kel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska fi­gurer kan bestämmas och uppskattas. (Uppskatta måtten på din toalett i mm, cm, dm, m. Kan vi använda oss av måttenheten ”famn”. Varför? Varför inte?)

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?