Koppling till kursplaner 4-6

Här är förslag på koppling till kursplaner i projektet ”Piffa upp skolans toaletter”.

 

Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. (Hur renas avloppsvatten?)
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. (Vad händer med kroppen om man ”håller sig i fem timmar?”)
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan. (Hur fungerar vårt matspjälkningssystem?)
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier. (Diverse filmer om reningsverk etc.)
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg. (Dokumentera med hjälp av digitala hjälpmedel, skapa tabeller och diagram – analogt och digitalt.)

 

Kemi

 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen. (Hänger ihop med biologi och rening av produkter. Vad händer om vi häller lacknafta i toaletten och spolar? Kemisk rening av avloppsvatten, vilka kemikalier används?)
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet. (Vad behöver vi för att leva? Vad blir restprodukterna av det vi äter/dricker? Vad innehåller dessa restprodukter?)
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg. (Dokumentera med hjälp av digitala hjälpmedel, skapa tabeller och diagram – analogt och digitalt.)

 

Teknik

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. (Hur fungerar en toalettstol/vattenkran?)
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. (Hur fungerar et avloppssystem? Kan vi spola ner vad som helst i toaletten?)
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. (Varför har man valt koppar som vattenledningsrör? Varför inte järn?)
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden. (Tack vare Sveriges avloppssystem har vi tagit bort risken för sjukdomar som sprids via avföring. Vilka olika yrkesroller finns det kopplat till ”avlopp”.)
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller. (Skapa skisser/ritningar över toaletten.)
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller. (Bygg din egen toalett i en skokartong. Använd rätt skala – se matematik.)

 

Svenska

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (Att läsa texter kopplade till avlopp, vattenrening etc.)
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. (Använda digitala verktyg för att skapa presentationer/texter som är multimodala, och därmed är tillgängliga för alla.)
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet. (Söka fakta om vattenreningsverk, avlopp, olika yrken etc.)
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. (Viktigt att faktan man hämtar kommer från fler ställen än ett.)

 

Matematik

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer.
 • Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. (En toalett har många geometriska figurer i sig. Vilka kan du hitta på ”din” toalett?)
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer. (Bygg din toalett av en skokartong.)
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. (Räkna ut area, omkrets och eventuellt skala (utmaning på 4-6).)
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder. (Uppskatta måtten på din toalett i mm, cm, dm, m. Kan vi använda oss av måttenheten ”famn”. Varför? Varför inte?)

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?