Vatten – en mänsklig rättighet

Inledning

Den här lektionen handlar om vatten och sanitet i världen. I lektionen lär vi oss om vattensituationen i världen och hur människor påverkas när de inte har tillgång till rent vatten och toaletter.

Ämnen

Biologi, Geografi och Samhällskunskap.

Källor till lektionen

Rent vatten och toaletter

Människor behöver rent vatten och tillgång till toalett. Men det är något som väldigt många människor saknar. 1 av 9 per­soner i världen har inte tillgång till rent vatten. Unicef anger att 800 barn under fem år dör varje dag på grund av smut­sigt vatten, brist på toa­letter och bristande kun­skaper om hygien.

Majoriteten av de som inte har tillgång till en toalett bor i låginkomstländer. Utan tillgång till toalett tvingas människor uträtta sina behov utomhus vilket är farligt för hälsan eftersom det blir svårt med hygien och att hålla dricksvatten rent.

Globalt saknar 31 procent av alla skolor rent vatten, och 34 procent saknar toaletter. Bristen på toaletter gör att flickor upplever att de inte kan sköta sin hygien. När de har mens väljer de att stanna hemma och kommer efter i undervisningen. Problemen gör att många flickor slutar skolan.

Arbeta i grupper

Gå till unicef.se/fakta/vatten-och-sanitet och arbeta med uppgifterna:

 • Varför är rent vatten och toaletter en mänsklig rättighet?
 • Var någonstans i världen är det brist på vatten och hur påverkar det människor där?
 • Vilka är de fem huvudsakliga orsakerna till brist på vatten i världen?

Mål 6 i Globala målen

Så här skriver FN:s utvecklingsprogram (UNDP) om mål 6: Rent vatten och sanitet.

“Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet.”

Med de globala målen ställs tre krav för att hushåll ska anses ha tillgång till rent vatten:

 • Vattnet ska vara tillgängligt vid bostaden.
 • Tillgången ska vara konstant.
 • Vattnet ska hålla tillräckligt god kvalitet.

Enligt denna definition saknar nästan 30 procent av jordens befolkning tillgång till rent vatten. Av dessa tvingas nästan 160 miljoner människor – nästan lika många som bor i Tyskland och Frankrike – hämta orent dricksvatten ur sjöar, floder och dammar.

Arbeta i grupper

Gå till wateraid.org och globalamalen.se, läs mer om mål 6 och arbeta med uppgifterna:

 • Hur drabbas kvinnor och flickor av brist på rent vatten och tillgång till privata toaletter?
 • Hur påverkas människor som tvingas använda orent dricksvatten?
 • Vad kan vi göra för att hjälpa människor ur vat­ten- och san­itet­skrisen?

Exit ticket

 • Vad handlar mål 6 i globala målen om?
 • Ge tre exempel på orsaker till brist på rent vatten i världen.

Koppling till kursplaner

Centralt innehåll

Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling.

Geografi

 • Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riske­rar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jord­bäv­ningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sår­barhet och hur risker kan förebyggas.

Samhällskunskap

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
 • Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och för­mögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.
 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och inter­nationellt ar­bete för att främja mänskliga rättigheter.

Teknik

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, under­sökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbets­processen samverkar i det egna arbetet och i teknik­utvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollek­tiv­tra­fik.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?