Globala målen om vatten

Inledning

Den här lektionen handlar om de globala målen för hållbar utveckling. Det var år 2015 som världens ledare enades om en agenda för att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld. De globala målen kallas också Agenda 2030. Det är till det året som världens länder ska nå de globala målen.

Ämnen

Biologi, Engelska, Geografi och Samhällskunskap.

Källor till lektionen

Fakta

Människor behöver rent vatten och tillgång till toalett. Men det är något som väldigt många människor saknar. 1 av 9 personer i världen har inte tillgång till rent vatten. Kon­sekvenserna av brist på rent vat­ten, san­itet och hy­gien är fruk­tans­värda. Varje dag dör över 800 barn av sjuk­do­mar som or­sakats av brist på rent vat­ten och toalet­ter och otillräckliga kunskaper om hygien. Organisationen Wateraid menar att rent vatten, sanitet och hygien är grundläggande för fattigdomsbekämpning, klimatanpassning, kvinnors rättigheter, barns utbildning, människors hälsa, länders ekonomi och all utveckling.

Situationen idag:

 • 844 miljoner män­niskor sak­nar till­gång till rent vat­ten.
 • 2,3 miljarder män­niskor har inte till­gång till nå­gon toalett.
 • Nästan 310 000 barn dör varje år av di­arré som or­sakats av smut­sigt vat­ten och dålig san­itet.

I samhällen där hy­gienen bris­ter sprids sjuk­do­mar snabbt mel­lan män­niskor. Kun­skap om hygien och möj­lighet att tvätta hän­derna med rent vat­ten och tvål är avgörande för att rädda liv. För att lyckas med detta krävs både kunskap om hy­gien, rent vatten och utrust­ning som tvål, hand­fat, och tvättmöj­ligheter.

Diskutera i grupper

 • Vilka blir konsekvenserna för människor som lever med smutsigt vatten och dåliga möjligheter till en god hygien?
 • Varför är det viktigt att tvätta händerna efter toalettbesök?
 • Finns det andra tillfällen när det är viktigt att tvätta händerna?
 • Hur gör man när man tvättar händerna?

Fakta

Mål 6 i de globala målen handlar om rent vatten och sanitet.

Med mål 6 vill man säkerställa tillgången till rent vatten och sanitet för alla. Några av delmålen är:

 • Säkert dricksvatten för alla
 • Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening sam öka återanvändning
 • Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla

Wateraid är en hjälporganisation som arbetar med dessa frågor. Se filmen “Alla, överallt 2030 – Grace’ berättelse“ (4:08) som visar hur Wateraid arbetar för att nå alla, överallt till 2030 med rent vatten, toaletter och hygienkunskap! Obs, filmen är på engelska men går att se textad på svenska på Youtube.

Diskutera i grupper

 • Varför går Grace inte i skolan?
 • Grace granne Isac är ofta sjuk, varför?
 • Hur många människor är det som lever utan toalett?
 • Vad skulle du göra om du inte hade tillgång till toalett?
 • Ge ett exempel på vad Wateraid gör för att fler människor ska få tillgång till rent vatten och toalett.
 • Finns det andra globala mål som hänger ihop med tillgången till rent vatten, toaletter och god hygien?

Exit ticket

 • Ge ett exempel på problem som uppstår när människor inte har tillgång till rent vatten och toaletter.

Koppling till kursplaner

Centralt innehåll

Biologi

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

 

Engelska
Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Geografi

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Samhällskunskap
De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Teknik

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel vatten- och avloppssystem samt system för återanvändning, Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?