Torka i Sverige

Inledning

Den här lektionen handlar om vattensituationen och risken för torka i Sverige.

Brist på regn, kan få allvarliga konsekvenser även i Sverige. Under det senaste decenniet har vi i Sverige upplevt flera perioder av torka som har påverkat såväl jordbruk som djurskötsel och husägare. Ett exempel är sommaren 2018 som blev en av de varmaste och torraste somrar vi har upplevt i Sverige. Situationen ledde bland annat till att 40 procent av landets kommuner införde bevattningsförbud och många andra uppmanade sina invånare att använda dricksvattnet med försiktighet.

Ämnen

Geografi och svenska

Källor till lektionen

Krisinformation.se

Nyhetsspaning

Arbeta i grupper

 • Leta upp en eller flera nyheter som handlar om torka och vattenbrist i Sverige.
 • Läs igenom de artiklar ni har valt ut.
 • Sammanfatta innehållet i artiklarna.
 • Sammanställ i en presentation.

Presentationer

 • Avsluta med att grupperna presenterar för klassen.

Avslut i helklass

 • Ge exempel på hur människor i Sverige påverkas av torka?
 • Hur påverkas djur av torkan?
 • Hur uppstår torka?
 • Hur tror du att samhället påverkas om vatten blir en bristvara i Sverige?

Exit ticket

 • Ge exempel på hur människor påverkas av torka i Sverige.

Koppling till kursplaner

Centralt innehåll

Geografi

 • Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riske­rar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jord­bäv­ningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sår­barhet och hur risker kan förebyggas.
 • Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, sam­hälle och natur i olika delar av världen.
 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara natur­resurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intresse­kon­flik­ter kring naturresurser.

Svenska

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera tex­ter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.
 • Sammanfattning av texter.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kun­ska­per, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och be­möta argument.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. An­pass­ning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och samman­hang.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?